regis

ขออนุญาตจัดตั้งโรงงาน

ขั้นตอนการขออนุญาตประกอบกิจการโรงงาน

โรงงาน  หมายความว่า "อาคาร สถานที่ หรือยานพาหนะที่ใช้เครื่องจักรมีกำลังรวมตั้งแต่ 5 แรงม้าหรือกำลังเทียบเท่าตั้งแต่ 5 แรงม้าขึ้นไป หรือใช้คนงานตั้งแต่ 7 คนขึ้นไปโดยใช้เครื่องจักรหรือไม่ก็ตาม สำหรับทำ ผลิตประกอบ บรรจุ ซ่อม ซ่อมบำรุง ทดสอบ ปรับปรุง แปรสภาพ ลำเลียง เก็บรักษา หรือทำลายสิ่งใดๆ ทั้งนี้ ตามประเภทหรือชนิดของโรงงานที่กำหนดในกฎกระทรวง"

ทำเลที่ตั้งประกอบกิจการโรงงาน สามารถแบ่ง ได้ดังนี้
1. พื้นที่ในนิคมอุตสาหกรรม
2. พื้นที่ในเขตประกอบการอุตสาหกรรม
3. พื้นที่ในชุมชนอุตสาหกรรม
4. พื้นที่เอกเทศ

 

ขั้นตอนการขออนุญาตของโรงงานที่จะตั้งขึ้นใหม่
ในกรณีที่โรงงานประกอบกิจการในพื้นที่ของนิคมอุตสาหกรรม  ผู้ประกอบการจะต้องยื่นคําขอที่การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  618 ถนนนิคมมักกะสัน แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400 โทรศัพท์ : 0-2253-0561 โทรสาร : 0-2253-4086  http://www.ieat.go.th

 

 

ขั้นตอนการขออนุญาตของโรงงานที่จะตั้งขึ้นใหม่
ในกรณีที่โรงงานประกอบกิจการในพื้นที่ของเขตประกอบการอุตสาหกรรมผู้ประกอบการไม่ต้องยื่นคําขอใดๆ แต่ต้องเสียค่าธรรมเนียมการประกอบกิจการรายปีตามอัตราค่าธรรมเนียมในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 ดังแสดงในตารางหน้า 19-20

 

ขั้นตอนการขออนุญาตของโรงงานที่จะตั้งขึ้นใหม่
ในกรณีที่โรงงานประกอบกิจการ ในพื้นที่ของชุมชนอุตสาหกรรม หรือ พื้นที่เอกเทศมีขั้นตอนในการขออนุญาตฯ      ดังแสดงในหน้าถัดไป (ในกรณีที่โรงงานประกอบกิจการในพื้นที่ของชุมชนอุตสาหกรรมจะไม่มีการพิจารณาในเรื่องทําเลที่ตั้งประกอบกิจการโรงงาน)


 

Link ที่เกี่ยวข้อง (ไฟล์สกุล pdf)
- พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535